برنامه هاي آموزشي(شوتوكيوايكو):

برنامه هاي آموزش ابتدايي به دروس عادي (عمومي)،آموزش اخلاق، و فعاليت‌هاي ويژه تقسيم  مي‌شود .از جمله ديگر برنامه ها ميتوان از زبان ژاپني، تعليمات اجتماعي، رياضيات، علوم، آموزش زندگي ومحيط زيست،موسيقي، هنر و كاردستي، خانه سازي، و بدنسازي  نام برد. برنامه آموزش مدارس ابتدايي زمان كافي براي موسيقي ،هنر و تفريحات جسماني فراهم  مي‌آورد. فعاليت‌هايي ويژه نقش مهمي در برنامه كلي آموزش بازي مي‌كند و شامل فعاليت‌هايي چون كلوب‌ها،فسيتوال‌ها(جشنواره ‌هاي)در سطح مدرسه، يارقابت‌ها،مشاركت‌هاي دانش‌آموزي، وديگر فعاليت‌هاي اجرايي توسط دانش‌آموزان مي‌باشد.

معلمان ميزان قابل توجهي از وقت خود را صرف سازماندهي و حضور در فعاليت‌هايي چون سفر‌هاي كلاس، نسيتوال‌هاي سالانه ورزشي وفرهنگي، و مراسم ورودي و فارغ التحصيل مي‌نمايند.(لوئيس،1995).سال رسمي تحصيلي براي دانش‌آموزان ابتدايي 35 هفته به طول مي‌انجامد هر كلاس 45 دقيقه طول  مي‌كشد و بعداز بيشتر موضوعات درسي 10 دقيقه زنگ تفريح وجود دارد. تعداد زنگ‌هاي كلاس درس در هر سال با بالارفتن سطح كلاس افزايش  مي‌يابد. بعنوان مثال، تعداد زنگ‌هاي كلاس اولي‌ها تا كلاس سومي ‌ها طبق برنامه زمان بندي بترتيب 850 ‚910‚ 980 مي‌باشد، درحاليكه براي كلاس‌هاي بالاتر از كلاس سوم اين برنامه 1015مي‌باشد.روزعادي مدرسه از حدود ساعت 8:30 صبح آغاز  مي‌شود و كلاس‌هاحدود 3:50 بعداز ظهر پايان مي‌يابند.نشست‌هاي خودماني در شروع و خاتمه هر روز برگزارمي‌شوند و بيش از 2 ساعت در هر روزصرف زنگ تفريح،غذا و نظافت كلاس‌هاي درس و راهرو‌ها  مي‌شود.طبق سنت، دانش‌آموزان روز‌هاي شنبه را نيمه وقت به مدرسه رفته‌اند (تا ساعت 12:30)، اما از آغاز بهار 1995 كودكان ژاپني دردومين وچ‌هارمين شنبه هر ماه مدرسه نداشته اند.

برنامه هاي آموزشي

ساعات درسي استاندارد در مدارس ابتدايي ژاپن

موضوعات
                                پايه هاي تحصيلي
1
2
3
4
5
6
زبان ژاپني
306
315
280
280
210
210
فعاليت‌هاي زندگي
102
105
105
105
105
105
رياضي
136
175
175
175
175
175
علوم
-
-
105
105
105
105
موزيك و كاردستي و خانه سازي
136
140
140
140
210
210
تربيت بدني
102
105
105
105
105
105
آموزش  اخلاق
34
35
35
35
35
35
فعاليت‌هاي ويژه
34
35
35
70
70
70
جمع
850
910
980
1015
1015
1015

منبع : مركز، سوگو، 1991

برنامه هاي درسي بنا به پايه تحصيلي

تعداد ساعات درسي اختصاص يافته به دروس دورة ابتدايي

پايه ششم
پايه پنجم
پايه چهارم
پايه سوم
پايه دوم
پايه اول
مواد درسي
210
210
280
280
315
306
زبان ژاپني
105
105
105
105
-
-
علوم اجتماعي
175
175
175
175
175
136
حساب
105
105
105
105
-
-
علوم
-
-
-
-
105
102
محيط زيست
70
70
70
70
70
68
موسيقي
70
70
70
70
70
68
نقاشي و كاردستي
70
70
-
-
-
-
خانه داري
105
105
105
105
105
102
ورزش
35
35
35
35
35
34
اخلاق
70
70
70
35
35
34
فعاليتهاي ويژه ٭

فعاليتهاي ويژه عبارتنداز : ساعتهاي مشاوره ، مناسبتهاي خاص ورزشي ، جشنها ، بازديد هاي علمي و فعاليتهاي باشگاهي

استاندارد ‌هاي آموزشي

طبق نظر معلّمان مدرسه ابتدايي ماتسو، بسياري از مدارس ابتدايي در حال طرح ريزي استاندارد‌هاي مدارس خود مطابق با برنامة آموزشي جديد منبوشو مي‌باشند.برنامة جديد آموزشي منبوشو ارزيابي مثبت (هيوكا [1] ) دانش‌آموزان را در عوض ارزيابي منتقدانه (هيوتل [2] ) ايجاب مي‌كند فضاي هيوكا اينست كه شما در جستجوي بخش خوب، مشخص كردن بخش‌هاي مورد شناخت ضروري است عقيده بر اينست كه اين مسئله به دانش‌آموزان مي‌انجامد كه نگرش‌هاي مثبت تري در مورد يادگيري را وسعت مي‌بخشند در گذشته اينگونه بود كه در محاسبه شما دانش‌آموزان را وادار مي‌كرديد تمام انواع محاسبات را انجام دهند، و آنوقت آن‌ها را بر اساس نمرات تقسيم مي‌كرديد زماني بود كه دانش‌آموزان فقط مي‌توانستند نيمي از مسائل را در يك تست مثلاً مسئله‌اي درست حلّ كنند در حال حاضر فرق كرده است با طرز فكر جديد ما هم دانش‌آموزاني را كه دقيقه براي حل مسئله مي‌خواهند مي‌شناسيم و هم آناني را كه دقيقه وقت مي‌خواهند. اين نكتة استاندارد‌هاي جديد ارزيابي است .مدرسه ابتدايي ماتسو استاندارد‌هاي خود را بر اساس برنامة آموزشي منبوشو طرح ريزي كرده  و از مقياس نمره دادن سه نقطه‌اي استفاده مي‌كند استاندارد‌هاي مدارس توسط كميته ‌هاي آموزگاران ايجاد شد هشت كميته وجود داشت، يك كميته براي هر موضوع درسي موجود در برنامة آموزشي اين كميته ‌ها متني به نام گزارش ارزيابي استاندارد بوجود آوردند كه جزئيات سطوح اكتسابي مورد نياز به منظور كسب هر يك از سه نمرة حروفي A ، B و  C را شرح مي‌داد.

ارزيابي تحصيلي

به علّت عدم وجود امتحان ورودي براي مدارس مقدماتي متوسطه، آموزش ابتدايي در ژاپن به جهت امتحان ورودي پايه‌ريزي نمي‌شود. يك ملّم دبستان گفت كه اگر آن‌ها دانش‌آموزان را براي امتحان آماده مي‌ساختند، هدف از آموزش ابتدايي گم مي‌شد مدارس ابتدايي دوستي هيچ كلاس فوق العاده يا تدريس ويژه‌اي براي دانش‌آموزاني فراهم نمي‌آورند كه امتحان ورودي مدارس راهنمايي خصوصي را ميدهند امّا با اين وجود، معلّمان ابتدايي ممكن است به اين دانش‌آموزان توصيه ‌هايي در مورد مطالعة در منزل (كاتي گاكوشو [3] ) ارائه دهند يا آنان را تشويق به اينكار كنند سيا ست يكي از مدارس ابتدايي شهر كيتا اينست كه مشق شب را ممنوع ميداند. امّا معلّمان از كودكان انتظار دارند كه درس آنروز را مرور كرده و درس بعدي را نيز مطالعه كنند معلّمان هم چنين موضوعاتي جهت مطالعة دانش‌آموزان داراي انگيزه پيشنهاد مي‌كنندبا وجوديكه نگراني در مورد آماده سازي دانش‌آموزان ابتدايي در امتحانات وجود ندارد. امّا معلّمان ابتدايي مكرراً از دانش‌آموزان امتحا ناتي بعمل مي‌آورند هدف از اين تست‌ها ارزيا بي دانش‌آموزان و كارآيي دروس است تست‌ها هر تا  هفته يكبار توسط آموزگاران انجام ميشوند و جهت تكميل آن‌ها به دانش‌آموزان حدود دقيقه فرصت داده ميشود دانش‌آموزان در مقايسه با ديگر دانش‌آموزان و بر طبق عملكردشان در اين تست‌ها طبقه بندي نمي‌شوند، امّا به آن‌ها نمره ‌هايي معمولاً در سه مقياس (A ،B، و C) داده ميشود. آموزگاران از اين نمرات براي محاسبة نمرات ترم و براي كارنامه استفاده  مي‌ كنند.ما دريافتيم كه تست‌هاي هوش استا ندارد (تست‌هاي IQ ) نيز در مدارس ژاپن اجرا مي‌شوند. در سطح ابتدايي، به‌عنوان مثال، معلّمان گزارش ميدادند كه به دانش‌آموزان كلاس‌هاي دوّم، چهارم و ششم تست‌هاي هوش گروهي داده  مي‌شود. هدف از اين تست‌هاي هوش، طبق گفتة يك معلّم ابتدايي، تعيين همبستگي و ارتباط نزديك كلاس و نمرات تست‌هاي هوش جهت كمك به تعيين اينست كه آيا دانش‌آموزان با استعداد بالقوة خود عمل  مي‌كنند يا نه. با اين حال، اين معلّم مؤكدّاً تصريح كرد كه او از اين تست‌هاي هوش به هيچ طريق ديگري استفاده نكرده است. اين معلّم ابتدايي اظ‌هار داشت كه نمرات تست‌هاي هوش هرگز به والدين گزارش  نمي‌شوند، چون والدين دانش‌آموزان داراي نمرات بالا امكان دارد كودكان خود را به مطالعه در خانه وادارند و والدين دانش‌آموزان با نمرات پايين امكان دارد ناراحت شوند .

توسعة آموزشي

سيستم آموزش پايه درسطح ابتدايي توسط اصلاح قانون آموزش ابتدايي در سال 1900 برقرار گرديد. در آن هنگام ،‌آموزش پايه 4 ساله بود، اما در سال 1907 تا 6 سال افزايش يافت. انصاف است بگوييم كه بنيانگذار آموزش ابتدايي اجباري موري ارينوري بود ؛ او در سياست آموزشي خود بر تحصيلات دانشگاهي تأكيد داشت. درصد كودكاني كه در مدارس ابتدايي حضور مي‌يافتند، در طول ده سال از 1890 تا 1900 به شدت افزايش پيدا كرد. علت افزايش حضور در مدرسه، صنعتي شدن كشور به شكلي روز افزون در اين دوره و آگاهي مردم از ضرورت آموزش بود. نرخ حضور در مدرسه در سال 1890، 65 درصد پسران و كمتر از 31 درصد دختران بود كه در سال 1910، اين نسبت به ترتيب تا 94 درصد و بيش از 97 درصد افزايش يافت. از آن به بعد،  حضور در مدرسه به حدود 100 درصد رسيد، و در نتيجه بيسوادي از ميان رفت. صنايع كارخانه‌اي در ژاپن رشد سريعي كرد. در نتيجة جنگ جهاني اول و از دهه 10 تا دهه 20 گرايش شديدي به جهاني شدن دموكراسي در زمينة آموزش ابتدايي وجود داشت. تلاش همه جانبه آموزش نوين توسط سازمان‌هاي مختلف و تحت تأثير جنبش‌هاي معاصر در آمريكا و اروپا بشدت ادامه يافت. اگر چه در اين دوره عده‌اي خوا‌هان توسعه آموزش پايه بودند، اما اين اصلاحات آموزشي تا بعد از جنگ جهاني دوم تحقق نيافت .

آموزش و پرورش در آمریکا

اندرو روترهام، یک متخصص امور آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا، درباره مسایل مربوط به طرح آموزشی فدرال K-12 بحث و گفت وگو خواهد نمود


این گفت وگوی اینترنتی همزمان با هفته آموزش و تحصیلات – که از 18 نوامبر 2006 آغاز خواهد شد – و توسط وزارت خارجه آمریکا و وزارت فرهنگ این کشور و به منظور آماده سازی و مهیا نمودن آمریکاییان برای حضور در جامعه جهانی و هم چنین جذب دانشجویان مستعد و رهبران آینده از کشورهای مختلف جهان برای تحصیل و آموزش و تبادل تجربیاتشان در آمریکا صورت گرفته است.

آقای روترهام درباره سیاست های کنونی آموزشی ایالات متحده آمریکا و برنامه های آینده این کشور در این راستا گفت وگو خواهد نمود.

مدیربرنامه: به گفت وگوی اینترنتی ما درباره آموزش و تحصیلات در ایالات متحده آمریکا خوش آمدید. ما در حال دریافت پرسش های شما می باشیم. از تمامی شما سپاسگزارم.

گفت و گوی اینترنتی ما در ساعت1500 به وقت گرینویچ آغاز خواهد شد و سوالات شما تا پیش از آن که، میهمان برنامه به آن ها پاسخ نداده است بر روی صفحه نمایش داده نخواهند شد. تا زمان آغاز این گفت وگو شما می توانید نشریه الکترونیکی ما با نام "تحصیلات در کالج ها و دانشگاه های آمریکا" را در آدرس اینترنتی
http://usinfo.state.gov/journals/itsv/1105/ijse/ijse1105.htm مطالعه نمایید و یا نشریه الکترونیکی دیگر ما با نام "منتظر دیدار شما در ایالات متحده آمریکا هستیم" نیز در آدرس الکترونیکی http://usinfo.state.gov/journals/itps/0905/ijpe/ijpe0905.htm قابل دسترسی می باشد.

سوال (جواد شاه): دلایل برتری سیستم آموزشی ایالات متحده آمریکا نسبت به دیگر کشورها چه می باشد؟

جواب (اندی روترهام): روز شما به خیر. این سوال، سوال مناسبی برای آغاز گفت وگوی ما می باشد. به نظر من موضوع، بهتر بودن و یا بدتر بودن سیستم آموزشی ایالات متحده نمی باشد، زیرا این سیستم در عین دارا بودن مزایای بسیار زیاد دارای نقاط ضعف خاص خود نیز می باشد. یکی از اساسی ترین برتری های سیستم آموزشی آمریکا، اعتقاد آمریکاییان بر لزوم دستیابی همه مردم جهان به سیستم آموزش عمومی می باشد و اخیراً ما شاهد تلاش های عملی و گسترده آمریکا برای ایجاد زمینه های لازم برای گسترش آموزش و تحصیلات عمومی در سطح جهان نیز می باشیم. در مقابل، نقطه ضعف عمده سیستم آموزشی ایالات متحده آمریکا، تبعیض ها و اختلافات گسترده در دستیابی به فرصت های تحصیلی و آموزشی برابر بین قشر مرفه و قشر کم درآمد جامعه آمریکا می باشد. دلیل این موضوع نیز این است که سیستم آموزشی ایالات متحده آمریکا، سیستمی کاملاً غیر متمرکز و ایالتی می باشد.اما در نهایت آمریکاییان نیز مانند تمامی مردم کشورهای دیگر این نکته را به خوبی درک نموده اند که تحصیلات، نقشی کلیدی و تعیین کننده در کسب موفقیت های فردی و اجتماعی در جامعه جهانی به شدت رقابتی کنونی ایفا می نماید، از همین رو اکنون همگی بر لزوم بهبود و اصلاح سیستم آموزشی آمریکا توافق نظر داریم و تنها اختلاف نظر موجود، در مورد بهترین نحوه انجام این اصلاحات می باشد.
س (جواد شاه): با فرض این که تروریسم اکنون بزرگ ترین معضل موجود در برابر جامعه جهانی می باشد، به نظر شما نقش مدارس آمریکا در مقابله با تروریسم و هم چنین افزایش آشنایی و دوستی بین مذاهب مختلف جهان چه می باشد؟

ج: برای مبارزه با تروریسم اقدامات بسیار متنوع و گوناگونی در زمینه های مختلف باید انجام پذیرد. اما در مورد اقدامات آموزشی، مهم ترین موضوع در حال حاضر آشنا نمودن دانش آموزان آمریکایی با مذاهب و فرهنگ های مختلف دیگر کشورهای جهان می باشد. متاسفانه، همان گونه که دونا فریتاس و من در مقاله مشترکمان به مناسبت هفته جهانی آموزش، به آن اشاره نموده ایم، دانش آموزان آمریکایی در مدارس در مورد مسایل مذهبی تحت آموزش قرار نمی گیرند و دلیل این امر نیز ترس از ایجاد شبهه در مورد تبلیغ ادیان مختلف می باشد. اما در حقیقت آموزش اصول و حقایق یک دین، به معنای گرویدن به آن دین نمی باشد و تفهیم این موضوع به دانش آموزان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. هم چنین ما باید اطمینان حاصل نماییم که دانش آموزان در مدارس آموزش های عمیقی در مورد تاریخ، اصول مدنی و علوم اجتماعی دریافت می نمایند و بدین وسیله قادر به درک جهان پیرامونشان خواهند گشت. من مسایل را آن اندازه ساده نمی نمایم که بگویم درک و تفاهم متقابل تمامی مشکلات جهان را حل خواهد نمود، اما مسلماً گامی رو به جلو خواهد بود.

س (قره باغی): سلام آقای روترهام
1 – نظر شما در مورد گرایش به آموزش و تحصیلات مجازی در ایالات متحده آمریکا چه می باشد؟ آیا به نظر شما آموزش از طریق اینترنت، می تواند در مورد دروسی که نیاز به آزمایشگاه، کارگاه و یا تجربیات صنعتی و تکنیکی دارند، کارآمد باشد؟ آیا به نظر شما طی سالیان آتی، آموزش مجازی، جای سیستم های آموزشی کنونی را خواهد گرفت؟

ج : آموزش های مجازی در ایالات متحده آمریکا در حال رشد و توسعه می باشند. بیل تاکر، همکار من، اخیراً نسبت به جمع آوری و تهیه گزارشی در این باره اقدام نموده است که شما می توانید در تارنمای
www.educationsector.org این گزارش را مطالعه نمایید. در کل همگام با پیشرفت تکنولوژی، این نوع آموزش نیز در حال توسعه و گسترش می باشد. با این حال این نوع آموزش، در حال حاضر بیشتر به عنوان نوعی برنامه تکمیلی برای کلاس ها و دوره های مختلف آموزشی که در مدارس و به شیوه سنتی برگزار می شوند، می باشد تا به عنوان یک برنامه آموزشی مستقل و اکثر والدین آمریکایی نیز مایلند که فرزندانشان در طول روز تحت نظارت کادر مدارس قرار داشته باشند. اما این نوع سیستم آموزشی گزینه بسیار مناسبی برای برخی دانش آموزان خاص می باشد و تداعی کننده استقبال روزافزون مردم از تکنولوژی های نوین در سایر موضوعات می باشد. با توجه به تمامی این مطالب، من در کل با آموزش مجازی و الکترونیکی موافق می باشم.

س (یولیان): من می خواهم در مورد طرح پیشرفت حرفه ای معلمان در مدارس راهنمایی بیشتر بدانم. معلمان چگونه می توانند برای پیشرفت خود برنامه ریزی نمایند؟ آیا آن ها از شیوه های خاصی برای این منظور استفاده می نمایند؟

ج: طرح پیشرفت حرفه ای آموزگاران، در هر منطقه و ایالت و حتی در هر مدرسه، با توجه به توانایی های آموزگاران و سطح و کیفیت دوره هایی که برای پیشرفت در آن شرکت می نمایند، تفاوت می نماید. بهبود سیستم آموزشی مدارس راهنمایی یکی از بزرگ ترین چالش های کنونی ما می باشد. اما در کل من مایل نیستم که در مورد این طرح و دوره های آموزگاران اظهار نظر خاصی نمایم و فقط می توانم بگویم که این دوره ها دارای تنوع و گستردگی بسیار زیادی می باشند.

مدیر برنامه: بسیاری از شما سوالاتی در مورد ویزاهای دانشجویی و دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در آمریکا پرسیده اید. لطفاً برای دریافت پاسخ سوالاتتان به متن دو گفت وگوی اینترنتی پیشین ما در آدرس های زیر مراجعه نمایید.

ویزا: منتظر دیدار شما در ایالات متحده آمریکا هستیم: گفت وگو با کارولین گورمن، کنسول سفارت آمریکا در بلگراد در مورد مسایل مربوط به ویزای دانشجویی و تحصیلات در ایالات متحده آمریکا
http://usinfo.state.gov/usinfo/USINFO/Products/Webchats/gorman_30_0ct_2006.html

دانشجویان مسلمان در آمریکا: برگزاری مراسم ماه رمضان درآمریکا: جوانان و جنبش های ایجاد آشنایی و تفاهم بین مذاهب مختلف( یک گفت وگوی اینترنتی بین دانشجویان دو کالج آمریکا )
http://usinfo.state.gov/usinfo/USINFO/Products/Webchats/ghazi_zoanni_26_0ct_2006.html

س ( نانگنوآ): شما به دانشجویان مسلمان پیشنهاد می کنید که در کدام ایالات آمریکا به تحصیلات خود ادامه دهند؟ آیا ما به عنوان دانشجویی مسلمان می توانیم در ایالات متحده آمریکا اصول مذهبی خود را به آزادی به جا آوریم؟

ج: در هیچ یک از ایالات آمریکا، هیچ گونه محدودیتی در مورد اصول و آداب مذهبی وجود ندارد و در حقیقت یکی از اصول اولیه و اساسی دموکراسی آمریکا، عدم وجود هیچ مذهب از پیش تعیین شده و مشخصی برای این کشور می باشد و تمامی شهروندان آمریکا دارای آزادی کامل در انتخاب دین و مذهب مورد علاقه شان می باشند. در حقیقت قوانین بسیار مشخصی برای تمامی مدارس آمریکا مبنی بر تامین آزادی کامل مذهبی برای دانش آموزان و در عین حال حفظ حقوق آن ها وجود دارد. مسلماً هر ازگاهی مشکلاتی نیز در این موارد پیش می آید، اما در کل جامعه آمریکا جامعه ای بسیار کثرت گرا می باشد و مدارس عمومی ما نیز مصداق این امر می باشند.
مدیر برنامه: در زیر آدرس اینترنتی چند تارنما در مورد آزادی مذاهب و هم چنین شرایط مسافرت به آمریکا داده شده است:
نظرات روحانی برجسته مسلمان در مورد اهمیت آزادی مذاهب و تفاهم بین ادیان، نقش مهم مسلمانان ایالات متحده آمریکا
http://usinfo.state.gov/usinfo/USINFO/Products/Webchats/arafat_20_oct_2006.html

توسعه تسهیلات و امکانات ارایه شده توسط ایالات متحده برای توریست ها: سفر به ایالات متحده آمریکا پس از یازدهم سپتامبر
http://usinfo.state.gov/usinfo/USINFO/Products/Webchats/edson_06_sept_2006.html

مدیر برنامه: طی زمانی که میهمان برنامه مشغول پاسخ دادن به سوالات شما می باشد، می توانید تارنماهای زیر در مورد تحصیل در ایالات متحده آمریکا را مطالعه نمایید.
تارنماهای مرتبط با یو. اِس. اینفوا:
http://usinfo.state.gov/scv/life_and_culture/education/study_in_the_us/study_us_links.html

تارنمای شبکه اطلاعاتی ایالات متحده در مورد آموزش و تحصیلات:
http://www.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-study-us.html

تارنمای تحصیل در آمریکا:
http://educationusa.state.gov/

مدیر برنامه: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت مسلمانان در آمریکا، لطفاً کتابچه اینترنتی ما با عنوان "زندگی مسلمانان در آمریکا" را مطالعه نمایید. این کتابچه اینترنتی به زبان های گوناگون ارایه شده است و ظرف چند ماه آینده به زبان فارسی نیز ترجمه خواهد شد.
http://usinfo.state.gov/products/pubs/muslimlife/

س (علینظر میسکینوف): حال شما چطور است آقای روترمن؟
من ع. میسکینوف، یک معلم از کشور تاجیکستان می باشم و می خواستم سوالات زیر را از شما بپرسم.

1 – لطفاً با ذکر مثال توضیح دهید که کشور شما چگونه توانسته است به نتایج چشمگیری در زمینه آموزش دانش آموزان استثنایی و عقب افتاده دست یابد؟
2 – به نظر شما دانشجویانی که مایل به تحصیل در ایالات متحده آمریکا و یا دیگر کشورهای جهان می باشند، نیازمند چه شرایط و پیش زمینه هایی می باشند؟
3 – نظر شما در مورد سیستم آموزشی دیگر کشورهای جهان، خصوصاً کشورهای آسیایی چیست؟ آیا آن ها پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند؟ و اگر نه، باید چه اقداماتی را انجام دهند؟

متشکرم.

ج: سلام. اگر من به سوال شما پاسخ نمی دادم، همسرم مرا مواخذه می نمود. او برای چندین سال در کشور قرقیزستان و کشور شما به تدریس مشغول بوده است و با آموزگاران تاجیک و هم چنین آموزگارانی از سراسر آسیای مرکزی همکاری نموده است.

همان گونه که من چند دقیقه پیش نیز اشاره نمودم، سیستم آموزشی ما درآمریکا بسیار غیرمتمرکز و نابرابر می باشد و این موضوع نوعی تناقض ایجاد نموده است؛ مزیت و برتری سیستم آموزشی ما به دلیل تنوع و ناهمگونی آن می باشد و این مساله به نوبه خود بزرگ ترین نقطه ضعف این سیستم نیز می باشد. زیرا دانش آموزان اقشار پایین جامعه آمریکا در مدارسی حضور می یابند که دارای آموزگاران نخبه، منابع آموزشی مکفی و هم چنین دوره های درسی مناسبی در مقایسه با مدارس دانش آموزان مرفه جامعه نمی باشند. از همین رو بهترین شیوه حمایت از دانش آموزانی که وضعیت مالی مناسبی ندارند، فراهم آوردن شرایط تحصیلی مناسبی در حد دانش آموزان مرفه برای آن ها می باشد.

در مورد طرح های تبادل دانشجویی نیز من از حامیان سرسخت این طرح ها و برنامه های تبادل دانشجویان و اساتید می باشم و معتقدم که این گونه برنامه ها، موجب افزایش زمینه های تفاهم و درک متقابل و هم چنین کمک به رشد شخصیتی و حرفه ای دانش آموزان می شود. در نتیجه به نظر من شرایط و پیش زمینه های لازم برای این طرح های تبادل دانشجویی باید به حداقل ممکن کاهش یابد، اما در عین حال این تسهیل شرایط باید به گونه ای باشد که موجب رشد و توسعه این گونه طرح ها گردد.

و در پاسخ به سوال آخر شما نیز من هیچ گونه تخصصی در زمینه سیستم های آموزشی و تحصیلی در آسیای مرکزی ندارم و همان گونه که گفتم همسرم دراین زمینه صاحب نظر می باشد. اما بر اساس مطالعات و تجربیاتم می توانم بگویم که مدارس این کشورها نیازمند منابع درسی جدید و متنوع و هم چنین اصلاح دوره ها و ترم های تحصیلی کنونی می باشند. پروسه انتقال از سیستم آموزشی شوروی ها به سیستم آموزشی نوین، روندی ساده نمی باشد و آموزگاران مدارس این کشورها، نیازمند منابع درسی جدید برای توسعه افق دید دانش آموزانشان می باشند. تمامی معلمان اهل کشورهای آسیای مرکزی که من با آن ها ملاقات داشته ام، مشتاق انجام اصلاحات و پیشبرد این برنامه ها می باشند و باید از آن ها حمایت لازم به عمل آید.

س (چانتا): برنامه های درسی دبیرستان ها چگونه می توانند به سه دسته از دانش آموزان زیر برای دستیابی به اهدافشان کمک نمایند: دانش آموزانی که پس از پایان دبیرستان، مستقیماً در ادارات و شرکت ها استخدام می شوند؛ دانش آموزانی که پس از دوران دبیرستان وارد دوره های کارآموزی می شوند و دانش آموزانی که به تحصیلاتشان در کالج و دانشگاه ادامه می دهند.

ج: سلام چانتا. این سوال، سوالی بسیار مهم و کلیدی می باشد، خصوصاً که اکنون بحث های زیادی نیز در مورد اهمیت آماده سازی دانش آموزان برای ورود به کالج، طی دوره های تحصیلی در دبیرستان در جریان می باشد. امروزه دارا بودن مدرک تحصیلی بالا، تبدیل به یکی از شروط اصلی فعالیت در تمامی مشاغل گوناگون شده است و دیگر مدرک دیپلم به تنهایی ارزش چندانی ندارد. از همین رو دوره های آماده سازی و آشنایی دانش آموزان دبیرستانی با کالج، بسیار مهم و ضروری می باشد. از سوی دیگر این حقیقت که تمامی دانش آموزان، پس از اتمام تحصیل در دبیرستان وارد کالج نمی شوند، ضرورت این دوره ها را دو چندان می نماید. در نتیجه سخت گیری بیشتر در دوران دبیرستان و برگزاری دوره های تحصیلی آماده سازی دانش آموزان برای کالج، دارای نقاط مثبت و مزایای بسیاری می باشد.

س (14299132): آیا تمامی ایالات آمریکا دارای دوره های فوق لیسانس مطالعه درباره دین اسلام و مسلمانان می باشند؟ و آیا شما می توانید امکان حضور مرا در یکی از این دوره ها فراهم نمایید؟

ج: بسیاری از دانشگاه های ایالات متحده در مقاطع فوق لیسانس و دکترا در رشته های مطالعات مذهبی دانشجو می پذیرند و اگر رشته مطالعات مذهبی مورد علاقه شما دین اسلام می باشد، به طور حتم بسیاری از این دانشگاه ها نسبت به پذیرش شما اقدام خواهند نمود و مسلماً شما آینده شغلی مطمئنی نیز خواهید داشت.

س (امینی): اگر ما در پروژه کار و مسافرت در آمریکا عضو شویم، آیا شما کارت های مخصوص استفاده از کتابخانه های عمومی را در اختیار ما قرار خواهید داد؟

ج: هیچ قانون خاصی برای این کار وجود ندارد. اما اگر شما دارای یک آدرس ثابت می باشید، می توانید از طریق سازمان ها و نهادهای مسئول نسبت به تهیه کارت کتابخانه اقدام نمایید.

س (جوانا): سلام، نام من میهانتا می باشد و یک دانش آموز 18 ساله از کشور ماداگاسکار می باشم.

1 – تعداد رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه های آمریکا، چه مقدار می باشد؟
2 – من امسال از دبیرستان فارغ التحصیل می شوم و می خواستم بدانم که برای ادامه تحصیل در کشور آمریکا باید چه کارهایی انجام دهم.
3 – به گفته شما، دانش آموزان برای انجام تحقیقات و مطالعاتشان به کامپیوتر نیاز دارند، اما ما طی دوران تحصیلمان هیچ گونه تحقیقی را توسط کامپیوتر انجام نداده ایم.

ج: سلام میهانتا. کالج ها و دانشگاه های ایالات متحده آمریکا دارای رشته های تحصیلی بسیار متنوع و گوناگونی، از رشته های سنتی گرفته تا رشته های مدرن و جدید، می باشند. هم چنین روش های مختلفی نیز برای ادامه تحصیل در آمریکا وجود دارد. اگر شما واقعاً مایل به ادامه تحصیل در آمریکا هستید، به تحقیق در این مورد ادامه دهید و من مطمئنم که شیوه متناسب با شرایط خود را خواهید یافت.

س (دکتر باکت آکویونلو، استاد دانشگاه): سلام آقای روترمن. سیسات های آینده ایالات متحده آمریکا در مورد آموزش الکترونیکی و اینترنتی، خصوصاً آموزش های اینترنتی مادام العمر چیست؟ و چگونه این سیاست ها در سراسر جهان بسط و توسعه خواهند یافت؟

ج: امروزه گرایش روزافزونی به تحصیلات مادام العمر در ایالات متحده آمریکا وجود دارد و دلیل این امر نیز عمدتاً تاکید بر اهمیت تحصیلات در دنیای کنونی می باشد. در دوران ریاست جمهوری کلینتون، به دلیل تاکید او بر این موضوع، آموزش و تحصیلات مادام العمر به یک اولویت مهم در سیاست های آموزشی آمریکا تبدیل شد و هدف از آن نیز حمایت از کسانی بود که خواهان کسب مهارت های جدید و ارتقا تحصیلاتشان از طریق شغل و فرصت های پیش آمده در زندگیشان بودند. اما هیچ گونه قانون و سیاست ملی و فدرال مشخصی دراین زمینه وجود ندارد و دلیل این امر نیز مجدداً، عدم تمرکز در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های آموزشی آمریکا می باشد و ازهمین رو این طرح ها بیشتر به صورت برنامه هایی مستقل و ناهماهنگ می باشند تا به صورت یک سیاست ملی منسجم.

س (کامیلا): من 8 سال است که مشغول تدریس به کودکان 7 الی 13 ساله در انگلیس می باشم و می خواستم بدانم که چگونه می توانم برای تدریس در آمریکا اقدام نمایم.
آیا شما پیشنهاد خاصی در این مورد دارید؟

ج: سلام کامیلا. ایالات متحده آمریکا به آموزگاران مختلف، خصوصاً در رشته هایی مانند ریاضی، علوم و آموزش های ویژه نیاز دارد و برنامه ها و پروژه های مختلفی برای کمک به آموزگاران به منظور تطبیق با شرایط ایالات متحده وجود دارد. اگر شما می خواهید که برای تدریس به آمریکا بیایید، باید از این طرح ها و برنامه ها استفاده نمایید. البته باید واجد شرایط تعیین شده نیز باشید، این شرایط در هر ایالت متفاوت می باشد. در هرحال در مورد این برنامه های جذب آموزگار تحقیق نمایید.

س (آرفانی 2): سلام، نام من فیونی می باشد و می خواستم چند سوال از شما بپرسم.
1 – آیا طرح های تبادل دانشجویی خاصی در ایالات متحده وجود دارد که ما بتوانیم به موجب آن برای تحصیل به آمریکا بیاییم؟
2 – آیا داشجویان مسلمان، هنگام تحصیل در آمریکا از امنیت کافی برخوردار می باشند؟

ج: سلام. طرح ها و برنامه های تبادل دانشجویی زیادی در آمریکا وجود دارد که اگر شما مایل به ادامه تحصیل در ایالات متحده می باشید، بهتر است در مورد این طرح ها تحقیق ومطالعه نمایید وموردی را که با شرایط شما هماهنگی دارد انتخاب نمایید. ایالات متحده آمریکا کشوری بسیار امن برای تمامی دانشجویان مسلمان می باشد و هیچ دلیلی برای نگرای در مورد امنیت وجود ندارد. شما در این جا دانشجویان مسلمان زیادی را در دانشگاه های مختلف مشغول به تحصیل خواهید یافت و گرچه ممکن است که چند مورد کوچک موجب بروز جنجال های تبلیغاتی زیادی شده باشند، اما در کل مردم آمریکا ملتی بسیار بامدارا می باشند و شما زندگی در آمریکا را بسیار راحت و آرام خواهید یافت.

س (جوانا): سلام. من تیه ری هستم. یک دانش آموز 18 ساله از کشور ماداگاسکار.
1 – دیدگاه شما در مورد ادامه تحصیلاتتان پس از دوران دبیرستان چیست؟ آیا کسب مدرک دکترا، ده سال پس از پایان دوران دبیرستان دارای اهمیت چندانی می باشد؟

ج: من به شما توصیه می کنم که تحصیلات خود را تا جایی که می توانید و هدف زندگی تان می باشد، ادامه دهید، زیرا امروزه ارزش تحصیلات دانشگاهی از هر زمانی بیشتر شده است.

س (IRC Cairo): آیا ممکن است که سیستم آموزشی ایالات متحده آمریکا را به طور خلاصه برای ما توضیح دهید؟

ج: یک توضیح خلاصه در مورد سیستم آموزشی ایالات متحده نیز بحثی طولانی خواهد بود، زیرا سیستم آموزشی ما بسیار متنوع و چندوجهی می باشد. اما به طور کلی، کودکان از سن پنج سالگی به مدرسه می روند – گرچه بسیاری از کودکان، در دوره های پیش دبستانی نیز حضور می یابند – دوران مدارس ابتدایی کودکان در حدود 6 سال به طول می انجامد و در نتیجه کودکان در سن 12 سالگی وارد دوره راهنمایی می شوند. پس از 2 تا 3 سال تحصیل در این دوره، نوبت به دوران دبیرستان می رسد که 4 سال به طول می انجامد و بدین ترتیب نوجوانان در سن 18 سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل می شوند و می توانند به کالج و یا دوران کارآموزی رفته و یا جذب بازار کار شوند و برخی نیز به ارتش ملحق می شوند. البته اگر از والدین نوجوانان امروزی بپرسید، می گویند که دوران دبیرستان فرزندانشان 5 تا 6 سال طول کشیده است. تفاوت اساسی سیستم آموزشی ما با اغلب سیستم های آموزشی جهان در نبود یک برنامه ریزی درسی واحد در سطح ملی در آمریکا می باشد؛ یعنی در ایالات متحده آمریکا آزمون های جامع ملی و یا امتحانات ورودی هماهنگی برای ثبت نام در مدارس این کشور وجود ندارد و همه چیز بستگی به تصمیم و انتخاب دانش آموزان، پس از پایان دوران دبیرستانشان دارد.
س ( JACorrea): من می دانم که در ایالات متحده آمریکا مدارس خصوصی زیادی وجود دارد. تفاوت مهم بین مدارس خصوصی و عمومی در آمریکا چه می باشد؟ آیا دولت به مدارس خصوصی کمک مالی می نماید؟

ج: در ایالات متحده آمریکا هم مدارس خصوصی و هم مدارس عمومی بسیاری وجود دارند. بیش از 90 درصد دانش آموزان در مدارس عمومی در حال تحصیل می باشند. اغلب این باور درجوامع مختلف وجود دارد که مدارس خصوصی بهتر از مدارس عمومی می باشند، اما در حقیقت تفاوت های بسیاری در کیفیت هر دو نوع مدارس وجود دارد. دلایل انتخاب مدارس خصوصی توسط والدین می تواند مواردی مانند ویژگی های خاص یک مدرسه، مذهب خاص، سیستم آموزشی متفاوت و یا فقط علاقه شخصی باشد. بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر، در ایالات متحده مدارس خصوصی برای برخی پروژه های خاص و مورد تایید، بودجه کوچکی از دولت دریافت می نمایند، اما در کل این مدارس توسط دولت ایالات متحده حمایت و پشتیبانی نمی شوند.

JOLUVALAC نام:
سلام آقای روترمن

نظر شما درباره مهاجران آمریکای لاتین و تاثیر آنان بر دانشجویان آمریکایی چه می باشد؟

ج: موضوع مهاجرت، موضوعی بحث برانگیز در ایالات متحده آمریکا می باشد. من شخصاً از طرفداران مهاجرت می باشم، زیرا ملت آمریکا در حقیقت یک ملت مهاجر می باشد و همین موضوع یکی از دلایل ماندگاری و قدرت ما به شمار می رود. خانواده خود من نیز در زمانی نه چندان دور در جستجوی یک زندگی بهتر به این کشور آمدند و فرصت دستیابی به زندگی بهتر را نیز به دست آوردند.

موضوع تحصیلات مهاجران، خصوصاً مهاجرانی که دارای زبانی متفاوت نیزمی باشند، موضوعی چالش برانگیز می باشد. مدارس عمومی ما هنوز قابلیت های لازم را برای آموزش دانش آموزانی که زبان مادری آن ها انگلیسی نمی باشد، پیدا ننموده اند و به همین علت میزان ترک تحصیل در بین این دانش آموزان بسیار بالا می باشد. ما نیازمند فعالیت های بیشتری در زمینه های آموزش معلمان، بهبود و اصلاح دوره های درسی و هم چنین بررسی کامل و همه جانبه شرایط می باشیم. اما در کل می توان گفت که توجه گسترده کنونی به مساله مهاجرت، بدین معناست که این دانش آموزان مهاجر دیگر در مدارس نادیده گرفته نخواهند شد و سیاست گذاران توجه بیشتری را به ایشان مبذول خواهند داشت.

کوین کاری، یکی از همکاران من، برسی ها و مطالعات جالبی در مورد جمعیت شناسی و آمار دانشجویان مهاجر آمریکای لاتین و سایر کشورها در ایالات متحده اجام داده است که نتایج آن در تارنمای ما به آدرس اینترنتی
www.educationsector.org قابل دسترسی می باشد.

مدیر برنامه: از تمامی شما برای حضورتان در این گفت وگوی اینترنتی با اندی روترمن سپاسگزاریم. از آقای روترمن نیز که وقت و اطلاعات تخصصی شان را در اختیار این برنامه قرار دادند، تشکر می نماییم.

حال با مقایسه ی اساختارها و کارکردهای آموزش و پرورش این دو کشور با کشور خود می توانیم به نتایج ارزشمندی برسیم که برخی از آن ها عبارتند از:


 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 1:25  توسط نوراله خسروی  |